نفقه جد پدری

خانواده

اگر مردی فوت کند و حقوق بگیر باشد و همسر حقوق شوهرشو دریافت کند آیا می تواند برای فرزندش از جد پدری مطالبه نفقه کند؟

سلام،پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر بزرگ یا جد پدری کودک قرار می گیرد . البته اگر پدر بزرگ هم زنده نباشد یا قادر به تادیه نفقه نوه خود نباشد ، پرداخت نفقه فرزند به عهده مادر کودک است