دیوان عدالت اداری:
در اجرای اصل 173 قانون اساسی جمهوری ایران به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که به اختصار « دیوان» هم نامیده می شود انجام خواهد گرفت؛ که زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد.
  • دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیات عمومی و هیات های تخصصی می باشد.
  • هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدید نظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود که شعبه تجدید نظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رای، نظر اکثریت است.
  • آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.
  • به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هریک از مراکز استان ها تاسیس می گردد.
  • وظایف این دفاتر:

1. راهنمایی و ارشاد مراجعان

2. پذیرش و ثبت دادخواست و درخواست های شاکیان 

3. ابلاغ نسخه دوم شکایات با آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده اند.

4.انجام دستورات واحد اجرای احکام در حوزه مریوط به آن دفتر.

  • رسیدگی های در شعبات موجود در دیوان مستقر در تهران انجام خواهد گرفت.
  • پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضایی دیگر به دیوان ارسال می شود، نیازی به تقدمی دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.