• مشاوره در امور قراردادهای پیمانکاری
  • پیگیری و تعدیل بدهی های ایجاد شده مجازی نزد تامین اجتماعی
  • تنظیم گزارش حادثه کارکنان نزد تامین اجتماعی
  • اخذ مفاصا حساب دوره ای از تامین اجتماعی
  • پیگیری و به سرانجام رساندن کلیه امور مربوط به مقرری بیمه بیکاری
  • پیگیری و به سرانجام رساندن کلیه امور مربوط به امور بازنشستگی
  • پیگیری و به سرانجام رساندن کلیه امور مربوط به معافیت سهم کارفرما
  • سایر امور تامین اجتماعی